Ãëàâíàÿ Íîâîñòè Íàøè ñîáàêè Íàøè äåòè Ùåíêè Ôîòîãðàôèè Ññûëêè Êîíòàêòû

 

MULT CH & RUS JCH & RUS CH & MCD CH & BUL CH & UKR CH & BEL CH & MOLD CH & BALC CH & Club JCH & Club CH & GRAND CH RUS & WORÊ SERT

 

Starz Merilend Bright Flash (Êñþøà)


 

Íà ôîòî 8 ëåò!

 

ä.ð. 28.05.2008

(Winnie'S Madison x Starz Merilend Charles's Wain)

Çàâîä÷èê Ì. Ëóííèêîâà

Âëàäåëåö Ò. Õîðóæåíêî

 

HD-A, ED-0

PRA clear

EIC clear

EEBb- ×åðíàÿ ñóêà ñ øîêîëàäíûì ãåíîì/black bitch carries chocolate/

Ìåæäóíàðîäíûé ðàáî÷èé ñåðòèôèêàò

 

2 x ËÁ, ÞÊ×Ê, ÞÏÊ, 4õÞÑÀÑ, 6õËÞ, 2õÑÑ, 1õÊ×Ê, 11 õ ÑÀÑ, 5 Õ ËÑ,

6 õ ËÏÏ(1-íà ìîíîïîðîäíîé âûñòàâêå èç 35 ñîáàê), CACIB, 2 õ BIG -1, 2õ BIG-2, BISj - 3, BIS - 4

 

Êàíäèäàò â Èíòåð÷åìïèîíû

Ìóëüòè÷åìïèîí

×åìïèîí Ðîññèè

×åìïèîí Óêðàèíû

×åìïèîí Ìîëäîâû

×åìïèîí Áåëàðóñè

×åìïèîí Áîëãàðèè

×åìïèîí Ìàêåäîíèè

×åìïèîí Áàëêàíñêèõ ñòðàí

Ãðàíä ×åìïèîí Ðîññèè

×åìïèîí ÍÊÏ

Þíûé ×åìïèîí ÍÊÏ
Þíûé ×åìïèîí Ðîññèè

 

N & S CH, NW-02

Winnie'S Madison

GB CH

Cambremer Tom Cobbley Of Charway

Charway Uncle Tom

GB CH

Cambremer All That Jazz

Novacroft Madeleine

Novacroft  Magnum

Novacroft Hinny Cake

INT & MULTI CH

Starz Merilend Charles's Wain

FIN & EST CH

Strongline'S Dalwhinnie

FIN CH

Adventurer's Ev'ry Which Way

Strongline'S Xy

INT & MULTI CH

Ñòàðç Ìåðèëåíä Äåñåìáåð Íàéò

 

Danjacs Finnegan

MULTI CH

Strongline'S Echo